Wybrane benefity

Prywatna opieka medyczna

Karta
MultiSport

Ubezpieczenie na życie w PZU

Kwartalny system premiowy

Dofinansowanie do wypoczynku

Zniżki na firmowe produkty

Dofinansowanie do wakacji dzieci

Dodatkowe dni wolne

Wyprawka szkolna

Karty przedpłacone

Przejdź do ofert

Prezes Zarządu

Zapoznaj się z Klauzula informacyjna

Logo Dom Mediowy Sigma Bis
Profil Sigma Bis na LinkedIn

Zakres obowiązków

 • Współzarządzanie działalnością Spółki w ramach zarządu

 • Współtworzenie i zapewnienie realizacji strategii Spółki

 • Efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołów

 • Umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych

 • Posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne     i etyczne oraz dyspozycyjność

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty biznesowe - mile widziana

Zgłoszenia powinny zawierać

Kandydatami nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden

z poniższych warunków

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki

 1. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

 2. Oświadczenia o:

 • korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

 1. Kopie oryginałów dokumentów potwierdzających: ukończenie studiów wyższych, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata, co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)

 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego Rzeczypospolitej Polskiej o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia w postępowaniu  kwalifikacyjnym do Zarządu Spółki)

 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.)

 4. Oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów

 5. Oświadczenie i informacje dotyczące dodatkowej działalności zarobkowej/gospodarczej

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na powołanie w skład Zarządu Spółki

 

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu (pkt. 1-8) uprawnia kandydatów do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

 • Wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań

 • Są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

 • Pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej

 • Ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki

 • Posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych

 • Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek

 • Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

 • Spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Zainteresowany?

Sprawdź co u nas słychać na:

Linkedin Sigma Bis

Copyright © 2021 Sigma BIS S.A. Polityka prywatności.

Sigma BIS S.A.

kontakt@sigma-media.pl
+ 48 669 060 019

00-085 Warszawa
ul. Bielańska 12

Ikonka domu mediowego Sigma Bis S.A. biała