Logo Dom Mediowy Sigma Bis
Profil Sigma Bis na LinkedIn

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W SIGMA BIS S.A.

1.    Administrator Danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Sigma BIS S.A. 
z siedzibą w Warszawie 00-085 ul. Bielańska 12 (dalej: „my”’ „Sigma BIS S.A.”). Z Administratorem Danych można się skontaktować w następujący sposób:
- poprzez e-mail: ochrona.danych@sigma-media.pl, 
- listownie na adres: 00-085 Warszawa ul. Bielańska 12.

 

2.    Koordynator Ochrony Danych
W Sigma BIS S.A. wyznaczyliśmy Koordynatora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Koordynatorem Ochrony Danych w Sigma BIS S.A. służy następujący adres email: ochrona.danych@sigma-media.pl. Z Koordynatorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Sigma BIS S.A., z dopiskiem „Koordynator Ochrony Danych“. Dane dot. Koordynatora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej www.sigma-media.pl w zakładce „Kontakt”.

 

3.    Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane będą przetwarzane w poniższych celach:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji polegające m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;
- weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;
- przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.
- prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgodnie z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy),
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie  danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO); 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli kandydat taką wyrazi),
- art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

 

4.    Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Sigma BIS S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, m.in.: dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym SIGMA BIS S.A. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z Sigma BIS S.A. umów.

 

5.    Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sigma BIS S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

 

6.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: ochrona.danych@sigma-media.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

7.    Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

8.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sigma BIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-085 Warszawa,  ul. Bielańska 12, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

 

Dodatkowe informacje:
Sigma BIS S.A.  zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. Sigma BIS S.A., 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: ochrona.danych@sigma-media.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 

Sprawdź co u nas słychać na:

Linkedin Sigma Bis

Copyright © 2021 Sigma BIS S.A. Polityka prywatności.

Sigma BIS S.A.

kontakt@sigma-media.pl
+ 48 669 060 019

00-085 Warszawa
ul. Bielańska 12

Ikonka domu mediowego Sigma Bis S.A. biała